More Bang for Your Buck: Boosting Performance with Capped Power Consumption
Juan Chen,Xinxin Qi,Feihao Wu,Jianbin Fang,Yong Dong,Yuan Yuan,Zheng Wang,Keqin Li
Table 4 Single-core power and corresponding CPU frequencies.
CPU frequency (GHz)Pcpu?(fi)CPU frequency (GHz)Pcpu?(fi)
2.67.82.57.7
2.47.52.37.3
2.27.12.17.0
2.06.81.96.7
1.86.41.76.2
1.66.11.56.0
1.45.91.35.8
1.25.7