More Bang for Your Buck: Boosting Performance with Capped Power Consumption
Juan Chen,Xinxin Qi,Feihao Wu,Jianbin Fang,Yong Dong,Yuan Yuan,Zheng Wang,Keqin Li
Fig. 7 Details of the increase of power consumption in percentage when all processor frequencies are 2.6 GHz.