More Bang for Your Buck: Boosting Performance with Capped Power Consumption
Juan Chen,Xinxin Qi,Feihao Wu,Jianbin Fang,Yong Dong,Yuan Yuan,Zheng Wang,Keqin Li
Fig. 8 Memory traffics of N nodes and (N+ΔN*) nodes.